ျမန္မာ့႐ုပ္ေသးသဘင္တိုးတက္ဖို႔ သီးသန္႔အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ဖိို႔ လိုေနၿပီလား