ရိုးရာရုပ္ေသး ပူးေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္