ေထြးဦးျမန္မာ႐ိုးရာ႐ုပ္ေသးအဖြဲ႕ (၅)ႏိုင္ငံ႐ုပ္ေသးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ထြက္ခြာ (၂၂-၁၀-၂၀၁၁)