ေၾကးမံု - ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၁ ျမန္မာ့ရုပ္ေသးအကကို ေနအိမ္၌ Home Theatre အသြင္ျဖင့္ တင္ဆက္